Scoin

Lirik Lagu Scoin

Hanya Kau Kekasih

Kau Kata Kau Rindu

Ku Menangis Kehilangan Mu

Pulanglah Kekasih

Rindu Rinduan Jadi Kenang Kenangan


Ke Halaman Utama

Copyright 1999,2001,2003 Imnogman(TM) (ZZZ Reversed Tech, Inc.)